Alle NieuwsOFFICIEEL CLUBSTATEMENT NAV STANDARD – KVO

OFFICIEEL CLUBSTATEMENT NAV STANDARD – KVO

Standard – KVO, vrijdag 20 augustus.

Alle ingrediënten waren aanwezig voor een heerlijke pot voetbal: een als vanouds kolkend Sclessin en een voetbalsfeer die we veel te lang hebben gemist, met zingende en springende supporters (helaas nog niet met onze bezoekende fans). Maar ook twee ploegen die er voluit voor gingen met als gevolg een wedstrijd die op en neer ging en kansen langs beide zijden.

Helaas werd deze wedstrijd (opnieuw) beslist door een zeer discutabele arbitrale beslissing:
77 minuten, 25 seconden: Amallah kopt de 1-0 binnen.
77 minuten, 49 seconden. Onderstaand TV-beeld toont aan dat Amallah (hoogstwaarschijnlijk) met een voet én zijn bovenlichaam buitenspel staat. Ook de TV-commentatoren van dienst geven aan dat het doelpunt wellicht zal worden afgekeurd na raadpleging door de VAR.

80 minuten, 21 seconden (drie minuten na de goal!): het doelpunt wordt toch goedgekeurd.

Dit echter zonder dat er een VAR-lijn in beeld wordt gebracht. Omdat de bal en de voet in de lucht waren, zou dit technisch niet mogelijk zijn?

Bedenking 1: Waarom hebben we een VAR-systeem? Toch om bij dergelijke fases zwart op wit te kunnen aantonen of het al of niet buitenspel is? Wij zagen dit op het EK voetbal toch niet gebeuren in pakweg de finale tussen Italië en Engeland.

Bedenking 2: Als de VAR dan niet werkt, waarom gaat scheidsrechter Visser dan niet zélf eens naar het scherm kijken? Dan zou hij op basis van de beelden die er wél zijn, toch kunnen oordelen dat dit meer dan waarschijnlijk buitenspel is? Maar dat mag dan wellicht weer niet omdat het geen ‘Clear and Obvious Error’ betreft. Een term die te pas en te onpas wordt gebruikt om de beslissingen van de scheidsrechters goed te praten. We kijken nu alweer uit naar het babbeltje van Frank De Bleeckere van het Referee Department op maandag …

Trouwens, was er enkele maanden geleden op Moeskroen dan een ‘Clear and Obvious Error’ toen niemand minder dan Lawrence Visser in het VAR-busje signaleerde dat een doelpunt van Sakala moest worden afgekeurd nadat Theate na een hoekschop buitenspel zou hebben gestaan? “Wij zagen bepaalde zaken die jullie niet kunnen zien,” was toen de uitleg. Niemand begreep het, maar in de ogen van de VAR was het toen dus wél een ‘Clear and Obvious Error’.

Of wat te zeggen van Mehdi Carcela die vorig seizoen in KVO – Standard Jack Hendry van het veld trapte na een overtreding die donkerrood verdiende? Geen ‘Clear and Obvious Error’? Ook vorig seizoen verloren we trouwens op Standard na voorafgaandelijk buitenspel. Toen werd er niets gecheckt door de VAR.

Wij zijn ervan overtuigd dat het VAR-systeem een meerwaarde kan zijn voor ons voetbal, maar enkel als dit correct én consequent wordt toegepast. En dat is nu niet het geval.

Er heerst (te) grote willekeur in beslissingen. Ofwel uit onkunde, ofwel moedwillig. Dat laatste willen we eigenlijk niet denken. Hoewel het niet zelden is dat een beslissing toch in het voordeel van een G5-ploeg (of is het intussen G6 of G7, wie bepaalt dit?) uitdraait.

Last but not least was er dan ook nog een tweede gele kaart voor Arthur Theate, terwijl de aanvaller van Standard zélf Theate aanloopt.

Helaas wordt een wedstrijd in België opnieuw beslist door een fout van de arbitrage. Spelers, trainers, bestuurders, … moeten verantwoording afleggen voor hun acties, waarom de scheidsrechters en de Belgische voetbalbond niet?

Om met een positieve noot te eindigen, willen we Standard bedanken voor de uitmuntende ontvangst gisteren én voor de sportiviteit ná de wedstrijd, met een grootse reactie van trainer Mbaye Leye. De interactie tussen beide trainers live op TV ná de wedstrijd is nu al hét interviewmoment van het weekend.

—————————————————————————-
Standard – KVO, Friday 20/8.

All the ingredients were there for a wonderful game of football: a swirling Sclessin-stadium as usual and a football atmosphere that we have missed for far too long, with singing and jumping supporters (unfortunately not yet with our visiting fans). But also two teams that went 100 %, resulting in a game that went up and down and opportunities on both sides.

Unfortunately, this match was (again) decided by a highly questionable arbitration decision:

77 minutes, 25 seconds: Amallah heads in the 1-0.

77 minutes, 49 seconds. The TV picture below shows that Amallah is (most likely) offside with one foot and with his upper body. The TV commentators on duty also indicate that the goal may be disallowed after consultation by the VAR.

80 minutes, 21 seconds (three minutes after the goal!): the goal is nevertheless approved.

This, however, without showing a VAR line. Since the ball and the feet were in the air, this wouldn’t be technically possible?

Remark 1: Why do we have a VAR system? Still to be able to demonstrate for 100 % at such phases whether or not it is offside? We couldn’t see this happen at the European Football Championship in, let’s say, the final between Italy and England.

Remark 2: If the VAR doesn’t work, why doesn’t referee Visser take a look at the screen himself? Then, based on the images that do exist, he could still judge that this is more than likely offside? But that may not be allowed because it is not a ‘Clear and Obvious Error’. A term that is used inappropriately to justify the decisions of the referees. We are already looking forward to the official explanation from Frank De Bleeckere of the Referee Department on Monday …

By the way, was there a ‘Clear and Obvious Error’ in Mouscron a few months ago when none other than Lawrence Visser signaled in the VAR van that a Sakala goal had to be disallowed after Theate had been offside after a corner kick? “We saw certain things that you can’t see,” was the explanation at the time. Nobody understood it, but in the eyes of the VAR it was a ‘Clear and Obvious Error’ at the time.

Or what about Mehdi Carcela who kicked Jack Hendry off the pitch in KVO – Standard last season after a foul that deserved dark red? No Clear and Obvious Error? Also last season we lost to Standard after a previous offside phase. Then there was no ‘VAR check’ either.

We are convinced that the VAR system can add value to our football, but only if it is applied correctly and consistently. And that is not the case now.

There is (too) great arbitrariness in decisions. Either out of ignorance or deliberately. We don’t really want to think about that last option. Although it is not uncommon for a decision to turn out in favor of a G5 team (or is it G6 or G7 in the meantime, who decides this?).

Last but not least there was also a second yellow card for Arthur Theate, while the attacker of Standard himself knocks against Theate.

Oh well, it was a beautiful evening of football, with Sclessin-stadium churning as usual. Football as we’ve missed it for far too long. With supporters songs (unfortunately not yet from our visiting fans), with two teams that went 100 % for it, opportunities on both sides, with a wonderful reception for our board, with a fair Standard trainer Mbaye Leye after the game, … All ingredients were present for a spectacular football evening.

Unfortunately, a match in Belgium is again decided due to an error by the referees.
Players, coaches, directors, … have to be held accountable for their actions, why not the referees and the Belgian football association?

To end on a positive note, we would like to thank Standard for the excellent reception yesterday and for the sportsmanship after the game, with a great response from their coach Mbaye Leye. The interaction between the two trainers after the match live on TV is already the interview moment of the weekend.


Geef een reactie

NEEM CONTACT OP
VOLG KVO OP SOCIAL MEDIA
nl_NL