Reglement

 ‘Voetbal een feest!’ is door de jaren heen geen holle slogan gebleken, integendeel. Door een gedegen verbalisering en sanctionering op basis van de voetbalwet de afgelopen jaren, hebben weer meer supporters hun weg naar de stadions terug gevonden, vooral vrouwen en kinderen.

Het strenge verbaliserings- en sanctioneringsbeleid van de voorbije jaren heeft het comfort van de goedmenende supporters een stuk verhoogd.

Maar het kan nog veel beter! Nog steeds zijn er supporters die alsnog de bedoeling hebben om het feest voor ander supporters te verknallen. Zij dienen te beseffen dat zij door hun gedrag andere supporters weghouden van de voetbalstadions, hun eigen club schade kunnen berokkenen en verantwoordelijk zijn voor een ganse rits veiligheidsmaatregelen die noodzakelijkerwijs moeten worden genomen, zoals bijvoorbeeld de combiregeling. Hoewel de maatschappelijke lasten inzake voetbalveiligheid elk seizoen naar beneden gaan, kosten deze malafide supporters de clubs en de overheid nog steeds handenvol geld.

Gelet op het gevraagde strenge verbaliseringsbeleid, kan de politie bij de minste ongeregeldheden niet anders dan proces-verbaal opstellen, waardoor onruststokers een geldboete en een stadionverbod riskeren. Slechte sportieve prestaties van het team of bepaalde scheidsrechterlijke beslissingen kunnen niet als vrijgeleide dienen om over te gaan tot allerlei ordeverstorend gedrag. Racisme, xenofobie en discriminerende uitlatingen kunnen evenmin in een stadion! Ook zich negatief uitlaten tegen de supporters van de tegenpartij, bijvoorbeeld omdat zij tot een andere taalgemeenschap horen, draagt niet bij tot een goede sfeer in het stadion en kan desgevallend gesanctioneerd worden. De eigen ploeg positief aanmoedigen daarentegen, daar wint iedereen bij!

Omdat we graag willen dat het voor iedereen duidelijk is wat wel en niet kan in en rond een voetbalstadion, vindt u hieronder welke handelingen niet kunnen getolereerd worden in een stadion en/of zijn omgeving:

In het kader van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij de wetten van 10 maart 2003, 27 december 2004 en 25 april 2007 (de Voetbalwet):

 • Het in het stadion of in de perimeter gooien met voorwerpen;
 • Het overtreden van een perimeterverbod of stadionverbod ? minimumsanctie van 1000 euro en een nieuw stadionverbod van minimum 1 jaar wat -betreft het niet respecteren van het stadionverbod + mogelijkheid tot aanmeldingsplicht bij de politie (met mogelijke geldboete en/of gevangenisstraf indien ook dit niet wordt gerespecteerd);
 • Het bewust aanleveren van materiële hulp aan iemand om zijn stadionverbod te overtreden;
 • Het stadion onrechtmatig betreden (wanneer de toegang daartoe werd ontzegd door een steward);
 • Het in het stadion of de perimeter niet opvolgen van richtlijnen of bevelen van de veiligheidsverantwoordelijke, de stewards of de politie- of hulpdiensten;
 • Het bezit of gebruik van Bengaals vuurwerk of andere pyrotechnische voorwerpen : minimumsanctie van 500 euro en een stadionverbod van minstens 1 jaar bij het ontsteken van Bengaals vuur;
 • Het beklimmen van omheiningen, muren, alsook alle middelen tot scheiding van de supporters;
 • Het betreden van het speelveld of de omringende zone : minimumsanctie van 1000 euro en een stadionverbod van minstens 2 jaar;
 • Het zich bevinden in een ander vak dan waarvoor men een ticket heeft, het zich in het stadion bevinden zonder ticket of met een niet geldig ticket;
 • Het alleen of in groep aanzetten tot haat en woede of slagen en verwondingen in het stadion of in de perimeter ? minimumsanctie van 500 euro en -een stadionverbod van minstens 1 jaar indien in het stadion t.a.v. een steward, veiligheidsverantwoordelijke of lid van de hulpdiensten;
 • Het in groep aanzetten tot haat en woede of slagen en verwondingen op het ganse Belgische grondgebied van 24 uur voor tot 24 uur na de wedstrijd (bijv. parking langs autostrade).

In het kader van de omzendbrief OOP 40 van 14 december 2006 houdende richtlijnen aangaande kwetsende, racistische en discriminerende uitlatingen en spreekkoren naar aanleiding van voetbalwedstrijden:

De tolerantiegrens wordt overschreden indien iemand naar aanleiding van een voetbalwedstrijd in het openbaar derden aanzet of publiciteit geeft aan zijn voornemen tot discriminatie, haat of geweld jegens een persoon, een groep of een gemeenschap, wegens een zogenaamd ras, de huidskleur, de afkomst, de nationale of etnische afstamming, de seksuele geaardheid, handicap of gezondheidstoestand van deze persoon, de leden of sommigen van de leden van de geviseerde groep of gemeenschap;
De toeschouwers onthouden zich dan ook van elk racistisch of discriminerend gedrag en van kwetsende spreekkoren en nemen geen symbolen, tekeningen, vlaggen en spandoeken met een kwetsende, provocerende, racistische of antisemitische boodschap of die geassocieerd worden met de (neo)nazi ideologie met zich mee in het stadion;
Indien men zich daar als toeschouwer toe bereid voelt, kan men de betrokken persoon op zijn gedrag aanspreken, de stewards of aanwezige politiediensten inlichten en/of op een later tijdstip de club of politie inlichten;

Bovendien is het zo dat wanneer men zich een ticket aanschaft, men zich akkoord verklaart met het reglement van inwendige orde van de organiserende club. Bij elke club kan men het reglement van inwendige orde lezen aan de ingang van het stadion.

Aan elke supporter wordt dan ook gevraagd het voetbalevenement bij te wonen in een geest van respect, tolerantie, sportiviteit en fairplay. Dit wordt ook verwacht van de spelers op het veld, de clubs en de scheidsrechters. De stewards zijn ter plaatse om allerhande vragen aangaande de veiligheid en nog veel meer te beantwoorden.

Voor meer informatie over deze problematiek van veiligheid bij voetbalwedstrijden, kan u ook terecht bij de volgende instanties:

De veiligheidsverantwoordelijke van uw club of de dossierbeheerder voetbal en spotters bij de lokale politie
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Veiligheid- en preventiebeleid – Voetbalcel: cellfoot@ibz.fgov.be
Federale Politie – Cel Integrale Voetbalveiligheid: ivv-sif@skynet.be
Koninklijke Belgische Voetbalbond – Departement Veiligheid: security@footbel.com
Liga Beroepsvoetbal: lpflbv.sterckx@footbel.com

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

Iedere persoon, begaan met het voetbal, wenst dat het bijwonen van deze sport-evenementen gebeurt in een vreedzame, gemoedelijke en aangename sfeer. Bijgevolg is dan ook de medewerking van allen vereist voor het goede verloop van deze organisaties.

Het reglement van inwendige orde is van toepassing in alle voetbalstadions, behoudens de bijzondere bepalingen opgenomen in het artikel 15.

Artikel 1

Dit reglement van inwendige orde is van toepassing in het volledige complex van het stadion Albertparktijdens de voetbalwedstrijden georganiseerd door KV Oostende (hierna de organisator genoemd). De personen die ditcomplex betreden moeten kennis nemen van dit reglement, de bepalingen ervan aanvaarden en deze naleven.

Artikel 2

Iedere persoon die zich aanbiedt aan de toegang tothet stadion moet in het bezit zijn van ofwel een geldig toegangsbewijs ofwel een speciale toelating die wordt verleend door de organisator en waaruit de bevoegdheid blijkt om in het stadion te mogen vertoeven. Met het toegangsbewijs wordt een éénmalige toegang verleend tot het stadion. Iedere persoon, die zich in het stadion bevindt, moet op elk moment in het bezit zijn van dit toegangsbewijs of van deze speciale toelating.

Artikel 3

Op het toegangsbewijs wordt de toegekende plaats inde tribune of zone aangeduid en de houder van het toegangsbewijs dient deze voorziene plaats in te nemen. Het is ten strengste verboden zich op te houden of te begeven naar een andere tribune, compartiment of gedeelte van het stadion alsook eenandere plaats in de tribune in te nemen dan deze vermeld op het toegangsbewijs zonder de voorafgaandelijke instemming van de veiligheidsverantwoordelijke.

De koper ofverkrijger en elke overdrager van het toegangsbewijs of van de speciale toelating is hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk met de uiteindelijke houder ervan voor elke schade veroorzaakt door dezelaatste in het stadion.

Artikel 4

De toegang tot het stadion is echter verboden of geweigerd aan personen:

die kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugsof enig ander opwekkend middel;

 • die een stadionverbod hebben gekregen, opgelegd door ofwel een organisator ofwel de nationale of internationale voetbalbonden of -federaties ofwel de administratieve of gerechtelijke autoriteiten;
 • die door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren of daartoe te provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, woede,....;
 • die door de stewards, die deelnemen aan de controleop de naleving van het reglement van inwendige orde, de toegang tot het stadion worden ontzegd overeenkomstig artikel 5 tweede alinea.

Indien de organisator om veiligheidsredenen het recht van toegang tot het stadion weigert of om dezelfde redenen de betrokken persoon uit het stadion doet verwijderen, is noch de organisator, noch de distributeur gehouden het toegangsbewijs terug te betalen.

Artikel 5

Iedere houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating, die zich binnen het stadion wil begeven moet zich onderwerpen aan de controle van zijn toegangsbewijsof van deze speciale toelating. De stewards kunnende houders van een toegangsbewijs of van de speciale toelating, van hetzelfde geslacht als het hunne, verzoeken zich vrijwillig aan een oppervlakkige controle van kleding en bagage te onderwerpen, teneinde voorwerpen te detecteren waarvanhet binnenbrengen in het stadion het verloop van de wedstrijd kan verstoren, de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kan brengen en de openbare orde kan verstoren. De stewards kunnen om afgifte van die voorwerpen verzoeken.

De toegang tot het stadion wordt ontzegd door de stewards aan eenieder die zich tegen deze controle ofafgifte verzet of bij wie is vastgesteld dat hij of zij in het bezit is van een wapen of een gevaarlijk voorwerp alsook aan iedereen die op enigerlei wijze in strijd handelt met de bepalingen van één of meerdere artikelen van dit reglement van inwendige orde.

Sommige gebruiksvoorwerpen zoals motorhelmen, .... kunnen tijdelijk worden bewaard met het oog op teruggave na de wedstrijd. De bewaargever geeft vrijwillig deze voorwerpen in kosteloze bewaring af en bekomt een ticket. Na de wedstrijd wordt aan de bewaargever het voorwerp enkel terugbezorgd tegen afgifte van dit ticket. De artikelen 1915 tot en met 1954 quater van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

Artikel 6

Het is de houders van een toegangsbewijs of van eenspeciale toelating die zich aanbieden tot de toegang van het stadion alsook de aanwezige personen in het stadion verboden binnen te brengen, te laten binnen brengen of in het bezit te zijn van de volgende voorwerpen:

 • alcohol, flessen, glazen, blikken, drugs of opwekkende middelen, e.a.
 • projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand
 • ontvlambare producten of materialen, spuitbussen
 • pyrotechnische voorwerpen zoals Bengaals vuur, ...
 • om het even welk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerp dat als dusdanig zou kunnen wordengebruikt (stokken, kettingen, slag-, steek- of stootwapens, e.a.)
 • alles als middel om de orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan goederen en personen.

Behoudens toestemming van de veiligheidsverantwoordelijke, worden dieren niet toegelaten in het stadion.

Artikel 7

Binnen het stadion is het voor de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating ten strengste verboden:

 • zich te bevinden in de niet toegankelijke gedeeltenvan het stadion overeenkomstig het toegangsbewijs of de speciale toelating, zoals bv. dienstlokalen, kleedkamers, neutrale en VIP zones, perslokalen, burelen, private zalen, het speelveld, ...
 • gebouwen, constructies, hekkens of omheiningen, afsluitingen, lichtmasten, dug-outs, daken, of enige andere infrastructuur van het stadion te beklimmen en/of recht te staan op de zitplaatsen of banken vóór, gedurende en na de wedstrijd
 • de toegangs- en evacuatiewegen, trappen, trappenhuizen, gangen te hinderen en zich op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betredenen het verlaten van het stadion
 • zich te vermommen of aan de herkenbaarheid te onttrekken
 • de orde te verstoren en de veiligheid van het publiek in het gedrang te brengen
 • verkopen of in verkoop brengen van dranken, voedingof enig ander product zonder de uitdrukkelijke toelating van de organisator.
 • te gooien of te schieten met enig voorwerp of vloeistof of enig ander product in losse of gasachtige toestand naar het speelveld, de zone die het speelveld omringt en in de tribunes
 • te roken in zones waar een rookverbod geldt
 • te wildplassen

spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen mogen niet:

 • Voor de reclameborden worden gehangen,
 • Het zicht op het speelveld belemmeren
 • De evacuatiewegen belemmeren o de herkenbaarheid belemmeren.

Artikel 8

In het stadion zijn teksten, symbolen, spreekkoren,gebaren en onbetamelijke uitlatingen die aanleiding geven tot racisme, xenofobie, provocatie en discriminatie verboden.

Artikel 9

In het stadion zullen de aanwezigen steeds de richtlijnen van de door de organisator aangestelde of gemandateerde personen opvolgen. Bij niet opvolging kunnen deze personen uit het stadion worden verwijderd.

Artikel 10

De organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen het recht voor om:

 • de houder van een toegangsbewijs een andere plaats toe te wijzen dan deze vermeld op het toegangsbewijs
 • de wedstrijd te onderbreken of stop te zetten
 • de toeschouwers tijdelijk in het stadion op te houden bij het einde van de wedstrijd
 • het stadion geheel of gedeeltelijk te ontruimen
 • de toegang tot het stadion te weigeren ondanks het in bezit zijn van een geldig toegangsbewijs.

Artikel 11

Elke houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating afgeleverd door de organisator houdt zich in het stadion volledig op eigen risico op. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en ongeval.

Artikel 12

Onder verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot "Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 tot omzetting van de Richtlijn 95 / 46 / EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens" wordtde toeschouwer in kennis gesteld dat de organisator op grond van veiligheidsoverwegingen, gegevens verzamelt en verwerkt in een geautomatiseerd bestand. Deze wet reglementeert hetverwerken en het recht op inzage van persoonlijke gegevens.

Elke persoon die binnenkomt in het stadion kan worden gefilmd en de beelden kunnen worden geregistreerd en opgeslagen. Het registreren en het opslaan van deze beelden door de politiediensten en/of organisator gebeurt enkel in de optiek om de handhaving en de naleving van de veiligheid te verzekeren binnenin het stadioncomplex.

De verwerking van de beelden heeft tot doel de feiten, gesanctioneerd door de Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij wet van 10 maart 2003 en wet van 27 december 2004, demisdrijven en de inbreuken op het reglement van inwendige orde te voorkomen en op te sporen, en hun sanctie mogelijk temaken door de identificatie van de daders.

Artikel 13

De persoon, die de toegang tot het stadion wordt geweigerd of die door de beslissing van de organisator verplicht wordt het stadion te verlaten of de bepalingen van het reglement van inwendige orde niet naleeft, kan uitgesloten worden voor het bijwonen van voetbalwedstrijden overeenkomstig de vigerende burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure.

Artikel 14

Iedere persoon die schade toebrengt aan personen en/of goederen en/of aan het stadion kan strafrechtelijk vervolgd worden.

De "Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden" van 21 december 1998, gewijzigd bij wet van 10 maart 2003, wet van 27 december 2004 en wet van 25 april 2007 en zijn uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Artikel 15

Bijzondere bepalingen eigen aan het Albertparkstadion:

 • Het is toegelaten om eten en drank mee te brengen in de tribunes
 • Het gooien van papiersnippers, confetti en dergelijke is niet toegelaten
 • Het is niet toegelaten om het stadioncomplex te betreden in het bezit van toeters met drukgas
 • Vlaggen en spandoeken zijn toegelaten, indien conform ART 7 van het reglement van inwendige orde, laatste alinea
 • De vlaggestokken moeten uit plastieken buizen bestaan

COVID

 De organisator verbindt er zich toe om in het kader van de voetbalwedstrijden die in het stadion plaatsvinden, alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen teneinde de gezondheidsrisico’s gerelateerd aan het COVID-19 virus bij de toeschouwers en het veiligheidspersoneel te voorkomen, en dit in het kader van de verplichtingen zoals opgenomen in artikel 3 van de Voetbalwet en in lijn met de maatregelen van toepassing, zoals opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad. 

 • Verplichting tot gebruik van het mondmasker: bij het betreden van het stadion & bij elke verplaatsing in het stadion.
 • Gebruik de aanwezige handgels & houd afstand van elkaar.