All NewsWE WENSEN JOU PRETTIGE FEESTEN TOE!

WE WENSEN JOU PRETTIGE FEESTEN TOE!

Beste KVO-community – fans, sponsors, langetermijnpartners en stad Oostende – namens de hele club en alle medewerkers wil ik graag het volgende bericht met jullie delen.

Nu het jaar ten einde loopt, denken we na over de moeilijke trip die we samen al hebben afgelegd en de weg die nog voor ons ligt. Nogmaals, jullie standvastige steun en kracht voor de hele KVO-familie is bijzonder belangrijk in een tijd waarin onze veerkracht en eenheid op de proef worden gesteld. Hoe moeilijker het wordt, hoe meer we verenigd moeten blijven.

Aan onze trouwe fans: jullie vurige gejuich en eeuwige loyaliteit, dichtbij en ver weg, voelen we tot in onze ziel en heeft onze vastberadenheid en geest versterkt, zowel op het veld als daarbuiten. Jullie geloof is de belangrijkste overwinning die we kunnen behalen, vooral in deze tijden.

aan onze gewaardeerde sponsors, onze langetermijnpartners en de stad Oostende: jullie niet aflatende inzet en geloof in onze visie heeft ons niet alleen op de been gehouden, maar ons ook in de moeilijkste tijden vooruit gestuwd. Jullie partnerships zijn van onschatbare waarde en wij zijn jullie dan ook zeer dankbaar voor die voortdurende steun.

Daarom zullen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk betere, succesvollere en consistentere tijden tegemoet kunnen gaan. Concreet betekent dit dat we blijven werken aan een succesvolle overname van de club, dat we de complexe dossiers uit het verleden oplossen en dat we op korte termijn alle noodzakelijke betalingen doen zodat onze puntenvermindering wordt opgeheven. Ons beroep is al geregistreerd, nu moeten we gewoon wachten tot dit beroep wordt behandeld. Ik ben er echter van overtuigd dat we deze zware reis tot een succesvol einde zullen brengen.

Terwijl de feestdagen ons traditioneel omhullen met warmte en vreugde, willen wij jullie dus allemaal hartelijk bedanken. Moge deze feestdagen jullie en al jullie dierbaren geluk, vrede en welzijn brengen. En als we het nieuwe jaar ingaan, doen we dat met hernieuwde kracht, hard werken, passie, hoop en enthousiasme, terwijl we uitkijken naar meer triomfantelijke momenten samen in de nabije toekomst.

Wij zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk weer betere en succesvollere tijden kunnen tegemoet zien.

Bedankt dat jullie onze kracht zijn. Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar voor jullie allemaal!

Hoogachtend,

Benjamin Ehresmann


Dear KV Oostende community – fans, sponsors, long-term partners and the city of Oostende, on behalf of the entire club and all employees, I would like to share with you the following message.

As the year draws to a close, we reflect on the difficult journey we have taken together and the road ahead. Once again, your steadfast support and strength for the entire KV Oostende family is especially important at a time when our resilience and unity are being tested. The more difficult it gets, the more we all need to stick together and stay united.

To our loyal fans: your fervent cheering and undying loyalty, near and far, has echoed in our souls and strengthened our resolve and spirit on and off the field. Your belief is the most important victory we can achieve, especially in these times.

And to our esteemed sponsors, our long-term partners and the city of Ostend: Your unwavering commitment and belief in our vision has not only kept us going, but has propelled us forward, even in the most difficult of times. Your partnership is invaluable and we are deeply grateful for your continued support.

Therefore, we will do everything we can to ensure that we can look forward to better, more successful and more consistent times as soon as possible. In concrete terms, this means that we continue to work on a successful takeover of the club, that we resolve the complex files from the past and that we make all necessary payments in the short term so that our points reduction is lifted. Our appeal has already been registered, now we just must wait until the appeal comes to trial. However, I have belief that we will bring this hard journey till a successful end.

As the holiday season envelops us with its warmth and joy, we would like to extend our heartfelt thanks to each and every one of you. May this holiday season bring happiness, peace and well-being to you and your loved ones. And as we enter the New Year, we do so with renewed vigour, hard work, passion, hope and enthusiasm, looking forward to more triumphant moments together in the near future.

We will do everything in our power to ensure that we can look forward to better, more successful and consistent times again as soon as possible.

Thank you for being our strength. Merry Christmas and a Happy New Year to you all!

Yours sincerely,

Benjamin Ehresmann

CONTACT US
FOLLOW KVO ON SOCIAL MEDIA
en_GB