Reglement

Reglement

‘Voetbal een feest!’ is door de jaren heen geen holle slogan gebleken, integendeel. Door een gedegen verbalisering en sanctionering op basis van de voetbalwet de afgelopen jaren, hebben weer meer supporters hun weg naar de stadions terug gevonden, vooral vrouwen en kinderen.

Het strenge verbaliserings- en sanctioneringsbeleid van de voorbije jaren heeft het comfort van de goedmenende supporters een stuk verhoogd.

Maar het kan nog veel beter! Nog steeds zijn er supporters die alsnog de bedoeling hebben om het feest voor ander supporters te verknallen. Zij dienen te beseffen dat zij door hun gedrag andere supporters weghouden van de voetbalstadions, hun eigen club schade kunnen berokkenen en verantwoordelijk zijn voor een ganse rits veiligheidsmaatregelen die noodzakelijkerwijs moeten worden genomen, zoals bijvoorbeeld de combiregeling. Hoewel de maatschappelijke lasten inzake voetbalveiligheid elk seizoen naar beneden gaan, kosten deze malafide supporters de clubs en de overheid nog steeds handenvol geld.

Gelet op het gevraagde strenge verbaliseringsbeleid, kan de politie bij de minste ongeregeldheden niet anders dan proces-verbaal opstellen, waardoor onruststokers een geldboete en een stadionverbod riskeren. Slechte sportieve prestaties van het team of bepaalde scheidsrechterlijke beslissingen kunnen niet als vrijgeleide dienen om over te gaan tot allerlei ordeverstorend gedrag. Racisme, xenofobie en discriminerende uitlatingen kunnen evenmin in een stadion! Ook zich negatief uitlaten tegen de supporters van de tegenpartij, bijvoorbeeld omdat zij tot een andere taalgemeenschap horen, draagt niet bij tot een goede sfeer in het stadion en kan desgevallend gesanctioneerd worden. De eigen ploeg positief aanmoedigen daarentegen, daar wint iedereen bij!

Omdat we graag willen dat het voor iedereen duidelijk is wat wel en niet kan in en rond een voetbalstadion, vindt u hieronder welke handelingen niet kunnen getolereerd worden in een stadion en/of zijn omgeving:

In het kader van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij de wetten van 10 maart 2003, 27 december 2004 en 25 april 2007 (de Voetbalwet):

 • Het in het stadion of in de perimeter gooien met voorwerpen;
 • Het overtreden van een perimeterverbod of stadionverbod ? minimumsanctie van 1000 euro en een nieuw stadionverbod van minimum 1 jaar wat -betreft het niet respecteren van het stadionverbod + mogelijkheid tot aanmeldingsplicht bij de politie (met mogelijke geldboete en/of gevangenisstraf indien ook dit niet wordt gerespecteerd);
 • Het bewust aanleveren van materiële hulp aan iemand om zijn stadionverbod te overtreden;
 • Het stadion onrechtmatig betreden (wanneer de toegang daartoe werd ontzegd door een steward);
 • Het in het stadion of de perimeter niet opvolgen van richtlijnen of bevelen van de veiligheidsverantwoordelijke, de stewards of de politie- of hulpdiensten;
 • Het bezit of gebruik van Bengaals vuurwerk of andere pyrotechnische voorwerpen : minimumsanctie van 500 euro en een stadionverbod van minstens 1 jaar bij het ontsteken van Bengaals vuur;
 • Het beklimmen van omheiningen, muren, alsook alle middelen tot scheiding van de supporters;
 • Het betreden van het speelveld of de omringende zone : minimumsanctie van 1000 euro en een stadionverbod van minstens 2 jaar;
 • Het zich bevinden in een ander vak dan waarvoor men een ticket heeft, het zich in het stadion bevinden zonder ticket of met een niet geldig ticket;
 • Het alleen of in groep aanzetten tot haat en woede of slagen en verwondingen in het stadion of in de perimeter ? minimumsanctie van 500 euro en -een stadionverbod van minstens 1 jaar indien in het stadion t.a.v. een steward, veiligheidsverantwoordelijke of lid van de hulpdiensten;
 • Het in groep aanzetten tot haat en woede of slagen en verwondingen op het ganse Belgische grondgebied van 24 uur voor tot 24 uur na de wedstrijd (bijv. parking langs autostrade).

In het kader van de omzendbrief OOP 40 van 14 december 2006 houdende richtlijnen aangaande kwetsende, racistische en discriminerende uitlatingen en spreekkoren naar aanleiding van voetbalwedstrijden:

De tolerantiegrens wordt overschreden indien iemand naar aanleiding van een voetbalwedstrijd in het openbaar derden aanzet of publiciteit geeft aan zijn voornemen tot discriminatie, haat of geweld jegens een persoon, een groep of een gemeenschap, wegens een zogenaamd ras, de huidskleur, de afkomst, de nationale of etnische afstamming, de seksuele geaardheid, handicap of gezondheidstoestand van deze persoon, de leden of sommigen van de leden van de geviseerde groep of gemeenschap;
De toeschouwers onthouden zich dan ook van elk racistisch of discriminerend gedrag en van kwetsende spreekkoren en nemen geen symbolen, tekeningen, vlaggen en spandoeken met een kwetsende, provocerende, racistische of antisemitische boodschap of die geassocieerd worden met de (neo)nazi ideologie met zich mee in het stadion;
Indien men zich daar als toeschouwer toe bereid voelt, kan men de betrokken persoon op zijn gedrag aanspreken, de stewards of aanwezige politiediensten inlichten en/of op een later tijdstip de club of politie inlichten;

Bovendien is het zo dat wanneer men zich een ticket aanschaft, men zich akkoord verklaart met het reglement van inwendige orde van de organiserende club. Bij elke club kan men het reglement van inwendige orde lezen aan de ingang van het stadion.

Aan elke supporter wordt dan ook gevraagd het voetbalevenement bij te wonen in een geest van respect, tolerantie, sportiviteit en fairplay. Dit wordt ook verwacht van de spelers op het veld, de clubs en de scheidsrechters. De stewards zijn ter plaatse om allerhande vragen aangaande de veiligheid en nog veel meer te beantwoorden.

Voor meer informatie over deze problematiek van veiligheid bij voetbalwedstrijden, kan u ook terecht bij de volgende instanties:

De veiligheidsverantwoordelijke van uw club of de dossierbeheerder voetbal en spotters bij de lokale politie
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Veiligheid- en preventiebeleid – Voetbalcel: [email protected](link sends e-mail)
Federale Politie – Cel Integrale Voetbalveiligheid: [email protected](link sends e-mail)
Koninklijke Belgische Voetbalbond – Departement Veiligheid: [email protected](link sends e-mail)
Liga Beroepsvoetbal: [email protected](link sends e-mail)

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE:

ALGEMEEN

Artikel 1

Elke persoon die het complex betreedt, neemt kennis van (de bepalingen van) dit Reglement, aanvaardt deze en leeft deze na. Het Reglement van Inwendige Orde is op een duidelijke en zichtbare wijze aangebracht aan de ingang van het stadioncomplex.

Artikel 2

Elke houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating afgeleverd door de organisator begeeft zich in het stadioncomplex volledig op eigen risico.

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of ongeval.


TOEGANG TOT HET STADIONCOMPLEX

Artikel 3

Iedere persoon die zich aanbiedt aan de toegang tot het stadion dient in het bezit te zijn van ofwel een geldig toegangsbewijs ofwel een speciale toelating die wordt verleend door de organisator en waaruit de bevoegdheid blijkt om het stadion te mogen betreden.

Met het toegangsbewijs wordt een éénmalige toegang verleend tot het stadion. Iedere persoon, die zich in het stadion bevindt, is op elk moment in het bezit van dit toegangsbewijs of van deze speciale toelating.

Artikel 4

Op het toegangsbewijs wordt, in voorkomend geval, de toegekende plaats in de tribune of zone aangeduid.

Artikel 5

Personen die niet in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs, een speciale toelating, of die hun aanwezigheid niet op een andere rechtmatige titel kunnen gronden (zoals veiligheids- of hulpdiensten), worden de toegang geweigerd of worden onmiddellijk uit het stadion verwijderd.

De koper of verkrijger en elke overdrager van het toegangsbewijs of van de speciale toelating is hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk met de uiteindelijke houder ervan voor elke schade veroorzaakt door deze laatste in het stadion.


CONTROLE-AFGIFTE

Artikel 6

Eenieder die het stadion betreedt of wenst te betreden, met inbegrip van de houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating, onderwerpt zich aan de controle van zijn toegangsbewijs of van deze speciale toelating.

Indien er stewards aanwezig zijn, kunnen deze personen die het stadion betreden of wensen te betreden van hetzelfde geslacht als het hunne, verzoeken zich vrijwillig aan een oppervlakkige controle van kleding en bagage te onderwerpen, teneinde voorwerpen te detecteren waarvan het binnenbrengen in het stadion het verloop van de wedstrijd kan verstoren, de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kan brengen en de openbare orde kan verstoren.

De stewards kunnen om afgifte van voorwerpen verzoeken die het verloop van de wedstrijd kunnen verstoren, de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kunnen brengen of de openbare orde kunnen verstoren.

De stewards beslissen welke voorwerpen tijdelijk kunnen worden bewaard met het oog op teruggave na de wedstrijd. De bewaargever geeft vrijwillig deze voorwerpen in kosteloze bewaring af en bekomt een ticket. Na de wedstrijd wordt aan de bewaargever het voorwerp enkel terugbezorgd tegen afgifte van dit ticket. De artikelen 1915 tot en met 1954quater van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.


GEGEVENS

Artikel 7

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake:

 • Wordt degene die het stadion betreedt of wenst te betreden desgevallend in kennis gesteld dat de organisator op grond van veiligheidsoverwegingen, gegevens verzamelt en verwerkt.
 • Kunnen van elke persoon die het stadion betreedt of wenst te betreden, beelden worden verzameld die kunnen worden bewaard en verwerkt. Het verwerken van deze beelden door de politiediensten en/of organisator gebeurt enkel in de optiek om de handhaving en de naleving van de veiligheid te verzekeren binnenin het stadioncomplex, en heeft onder meer tot doel feiten, gesanctioneerd door de Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, misdrijven en inbreuken op het Reglement van Inwendige Orde te voorkomen en op te sporen, en hun sanctie mogelijk te maken door de identificatie van de daders.

Artikel 8

Inlichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 14 van het Reglement 2016/679 van het Europees parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van die gegevens:

 • Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke:

KV OOSTENDE, vertegenwoordigd door DE GEMANDATEERDE VEILIGHEIDSVERANTWOORDELIJKE

 • Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke:

[email protected]

 • Naam en contactgegevens aangestelde voor gegevensbescherming:

DE GEMANDATEERDE VEILIGHEIDSDVERANTWOORDELIJKE – [email protected]

 • Rechtsgrond voor de verwerking en verwerkingsdoeleinden: Rechtsgrond: De Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (“Voetbalwet”).

Verwerkingsdoeleinden: De verwerking van de beelden die door de camera’s in het stadioncomplex worden vastgelegd en verzameld, heeft tot doel de door feiten gesanctioneerd door de Voetbalwet en de inbreuken of overtredingen en misdrijven op het de door de organisator opgestelde Reglement van Inwendige Orde te voorkomen en op te sporen en de bestraffing mogelijk te maken middels de identificatie van de daders.

 • Categorieën van persoonsgegevens: Alle visuele gegevens die kunnen worden vastgelegd door een camera die toelaten of helpen een persoon te identificeren.
 • De ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens: De voor de verwerking verantwoordelijke en de bevoegde politiediensten en gerechtelijke autoriteiten.
 • De periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard: De beelden die aanleiding geven tot het opstellen van een proces-verbaal voor feiten of handelingen bestraft door de voetbalwet en tot vaststellingen van overtredingen of inbreuken op het reglement van inwendige orde, worden door de verwerkingsverantwoordelijke gedurende zes maanden bewaard, behalve in geval van inbeslagneming van de beelden in toepassing van artikel 35 van het Wetboek van Strafvordering. Alle andere beelden worden gedurende drie maanden bewaard.
 • Inzage, rechtzetting, wissen, beperking en bezwaar: Elke betrokkene heeft het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage, rechtzetting of wissen van persoonsgegevens of om de hem betreffende verwerking te beperken, alsmede het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Hiertoe wordt betrokkene verzocht contact op te nemen met de aangestelde voor gegevensbescherming.
 • Klacht: Elke betrokkene heeft het recht klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit gegevensbescherming:

T: 32 (0)2 274 48 00 / 32 (0)2 274 48 35

E: [email protected]

 • Bron waar de persoonsgegevens vandaan komen: camera’s geplaatst en gebruikt conform de voetbalwet
 • Toegankelijkheid voor het publiek van de vastgelegde beelden: Neen


VERBODEN VOORWERPEN OF BEZITTINGEN

Artikel 9

Het is de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating die zich aanbieden tot de toegang van het stadion alsook de aanwezige personen in het stadion verboden binnen te brengen, te laten binnen brengen of in het bezit te zijn van onder meer de volgende voorwerpen:

1° alcohol, drugs of opwekkende middelen,

2° flessen, glazen, blikken of ander gelijkwaardig materiaal dat dient of gebruikt wordt om vloeistoffen of dranken te bevatten,

3° projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand, 4° ontvlambare producten of materialen, spuitbussen,

5° pyrotechnische voorwerpen zoals bengaals vuur,

6° om het even welk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerp dat als dusdanig zou kunnen worden gebruikt,

7° elk middel om de orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan goederen en personen.

Artikel 10

Behoudens toestemming van de veiligheidsverantwoordelijke, worden dieren niet toegelaten in het stadion.

Artikel 11

De organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen het recht voor om:

 • de houder van een toegangsbewijs een andere plaats toe te wijzen dan deze vermeld op het toegangsbewijs
 • De wedstrijd te onderbreken of stop te zetten
 • De toeschouwers tijdelijk in het stadion op te houden bij het einde van de wedstrijd
 • Het stadion geheel of gedeeltelijk te ontruimen
 • De toegang tot het stadion te weigeren ondanks het in bezit zin van een geldig toegangsbewijs.

VERBODEN GEDRAGINGEN

Artikel 12

Binnen het stadion is het voor de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating ten strengste verboden om:

1° zonder toestemming van de Pro League/Voetbal Vlaanderen/ACFF of de KBVB, beelden of geluidsopnamen van een wedstrijd te maken of daaraan mee te werken voor enig ander doel dan persoonlijk, niet-commercieel gebruik in de privésfeer. Dit verbod geldt niet voor bevoegde persfotografen, -filmers of journalisten, in zoverre zij naar het oordeel van de organisator optreden binnen de grenzen zoals gesteld bij hun accreditatie of in zoverre zij handelen binnen de grenzen van de contracten die de Pro League/Voetbal Vlaanderen/ACFF of KBVB heeft afgesloten met haar commerciële en/of mediapartners. In ieder geval is het eenieder verboden foto’s te verkopen voor commerciële doeleinden zonder toestemming van de portrethouder;

2° om zonder geldige en voorafgaande schriftelijke machtiging van de organisator of van de Pro League/Voetbal Vlaanderen/ACFF of KBVB, matchdata, scoutingsdata, en/of statistieken te verzamelen of daaraan mee te werken middels draadloze netwerken of anderszins, behoudens hun eigen niet-commercieel, privaat oogmerk;

3° zich te bevinden in de niet toegankelijke gedeelten van het stadion of in een andere tribune, compartiment of gedeelte van het stadion alsook op een andere plaats in de tribune dan deze vermeld op het toegangsbewijs zonder de voorafgaandelijke instemming van de veiligheidsverantwoordelijke. De organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen echter steeds het recht voor om de houder van een toegangsbewijs een andere plaats toe te wijzen dan deze vermeld op het toegangsbewijs;

4° gebouwen, constructies, hekkens of omheiningen, afsluitingen, lichtmasten, dug-outs, daken, of enige andere infrastructuur van het stadion te beklimmen en/of recht te staan op zitplaatsen of banken vóór, gedurende en na de wedstrijd;

5° zich in te laten met beledigende, kwetsende, provocerende en/of discriminerende (racistische, xenofobe, homofobe,…) teksten, symbolen, spreekkoren, gebaren en uitlatingen;

6° de toegangs- en evacuatiewegen, trappen, trappenhuizen, gangen te hinderen en zich op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden en het verlaten van het stadion;

7° zich te vermommen of aan de herkenbaarheid te onttrekken;

8° dranken, voeding of enig ander product te verkopen of in de verkoop te brengen zonder de uitdrukkelijke toelating van de organisator;

9° enige handeling stellen met als doel of resultaat enig voorwerp of vloeistof of enig ander product in losse of gasachtige toestand naar het speelveld, de zone die het speelveld omringt of in de tribunes te verplaatsen (zoals werpen of afvuren) of met gevaar voor anderen te manipuleren (zoals tot ontploffing doen brengen);

10° enig voorwerp te gooien, in welke vorm dan ook, op het veld of in de tribunes. De club behoudt zich expliciet het recht voor om de maximale burgerrechtelijke uitsluiting uit te spreken en iedere mogelijke schade hoofdelijk te verhalen op de persoon / personen die aan de oorzaak ligt / liggen van het incident. Dit omvat onder meer, maar niet-limitatief, de opgelopen materiële schade, de boete opgelegd door de disciplinaire instantie van de KBVB of UEFA, de forfaitaire schadevergoeding die moet betaald worden aan de Pro League, de procedurekosten gemaakt door de club etc;

11° Tijdens wedstrijden, events en randactiviteiten van de Jupiler Pro League, de 1B Pro League en de Croky Cup te roken onder welke vorm dan ook (sigaretten, sigaren, e-sigaretten, apparaten die tabak verhitten en alle andere soorten tabaksproducten). Roken kan enkel in daartoe voorziene Aangewezen Rookzones buiten de tribunes. Aangewezen Rookzones dienen te beantwoorden aan voorwaarden door de Pro League bepaald;

12° te wildplassen;

13° schade te berokkenen aan personen en/of stadioninfrastructuur;

14° spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen aan te brengen zonder voorafgaande goedkeuring van de organisator. Bovendien mogen deze niet:

 • voor de reclameborden worden opgehangen,
 • het zicht op het speelveld belemmeren,
 • de evacuatiewegen belemmeren,
 • iemands herkenbaarheid belemmeren.

WEIGEREN VAN TOEGANG EN VERWIJDERING UIT HET STADION

Artikel 13

De toegang tot het stadion wordt ontzegd of geweigerd aan personen die:

1° kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel;

2° een stadionverbod hebben gekregen, opgelegd door ofwel een organisator ofwel de nationale of internationale voetbalbonden of –federaties ofwel de administratieve of gerechtelijke autoriteiten;

3° door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren of daartoe te provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, woede,…;

4° zich op vraag van de stewards die deelnemen aan de controle op de naleving van het reglement van inwendige orde, tegen een controle of afgifte verzet of wanneer is vastgesteld dat hij of zij in het bezit is van een wapen of een gevaarlijk voorwerp;

5° in strijd handelen met de bepalingen van één of meerdere artikelen van dit reglement van inwendige orde of weigeren de richtlijnen van de door de organisator aangestelde of gemandateerde personen op te volgen.

Artikel 14

Indien de organisator om veiligheidsredenen het recht van toegang tot het stadion weigert of om dezelfde redenen de betrokken persoon uit het stadion doet verwijderen, is noch de organisator, noch de verdeler gehouden het toegangsbewijs terug te betalen.

Artikel 15

De persoon, die de toegang tot het stadion wordt geweigerd of die door de beslissing van de organisator verplicht wordt het stadion te verlaten of de bepalingen van het Reglement van Inwendige Orde niet naleeft, kan uitgesloten worden voor het bijwonen van voetbalwedstrijden overeenkomstig de vigerende burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure.

De burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure wordt nationaal georganiseerd door de KBVB als overkoepelende sportbond voor rekening van de clubs en/of organisatoren ten aanzien van diens supporters. De KBVB beschikt als overkoepelende sportbond, naast het geval waar zij zelf organisator is, over dezelfde mogelijkheden en hoedanigheden als de organisator om een burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure op te starten.

 Artikel 16

• Het is verboden om in het stadion geluidsversterkende en -verstorende middelen voorhanden te hebben en/of aan te wenden die naar het oordeel van de organisator onnodige hinder, overlast of schade aan iets of iemand anders kunnen toebrengen. Toeters met drukgas, vuvuzela’s  en gelijkaardige instrumenten zijn niet toegelaten in het stadion. 

• Muziekinstrumenten en megafoons zijn toegelaten mits de drager van het muziekinstrument en de megafoon zich op voorhand spontaan komen aanbieden, ter identificatie, bij de hoofdsteward van de tribune.

• Het gooien van papiersnippers, confetti en dergelijke is niet toegestaan. Het plakken van stickers is evenmin toegelaten.

• Het is niet toegestaan eigen drank en voedsel binnen te brengen in het stadion. Grote draagtassen, rugzakken, sporttassen en dergelijke meer (grote voorwerpen) zijn verboden in het stadion. Het is bovendien verboden om het stadioncomplex te betreden in bezit van paraplu’s met scherpe punt.

• Cosmeticaproducten zijn onder normale vorm en in kleine hoeveelheid toegelaten, alsook muntjes/snoepjes in kleine hoeveelheid. Roken/dampen is enkel toegestaan in de daarvoor voorziene rookzones.

• Evacuatiezones, gelegen voor de tribunes, dienen vrij te blijven net als elke trap in een tribune. 

• Het binnenbrengen van honden in het stadion is toegestaan voor personen die belast zijn met het handhaven van de openbare orde, waaronder de politie. Blindengeleidehonden zijn ook toegelaten mits voorafgaande goedkeuring. Overige dieren binnenbrengen is ten strengste verboden. 

• Iedere supportersactie of individuele actie (bijvoorbeeld spandoeken en tifo’s) dient voorafgaandelijk aangevraagd en schriftelijk goedgekeurd te worden door de gemandateerde veiligheidsverantwoordelijke.

• Vlaggenstokken zijn toegelaten, mits ze voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden: de lengte is maximaal 1,5 m en de doormeter maximaal 22 mm. De stok dient vervaardigd te zijn uit een dunne, holle, plooibare PVC-buis. Slechts 1 stok per vlag is toegelaten. 

• De organisator behoudt zich het recht voor om personen, die het imago van de organisator hebben geschonden (vb. door op enige wijze betrokken te zijn bij ongeregeldheden, ongeacht of die betrekking hebben op een voetbalwedstrijd of niet), in het stadion te weigeren.

NEEM CONTACT OP
VOLG KVO OP SOCIAL MEDIA
nl_NL