Privacybeleid

Privacybeleid

DOWNLOAD ONZE PRIVACY POLICY

KV Oostende respecteert jouw privacy. In onze privacyverklaring willen wij je op een heldere, transparantie, eenvoudige maar correcte manier informeren wanneer, waarom en hoe KV Oostende persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens waar KV Oostende verantwoordelijke voor de verwerking is. Voor de verwerkingen waar KV Oostende enkel verwerker is ten behoeve van de KBVB, Voetbal Vlaanderen, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KBVB en Voetbal Vlaanderen, te raadplegen op de respectievelijke websites.

Wie we zijn

Deze privacyverklaring gaat uit van voetbalclub KV Oostende, aangesloten bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond onder het stamnummer 31. Zij bestaat enerzijds uit de NV KV Oostende met ondernemingsnummer 0895.938.619, en anderzijds uit de VZW KV Oostende, beiden gevestigd te 8400 Oostende, Leopold van Tyghemlaan 62. Je kan ons bereiken via volgend e-mailadres [email protected](link sends e-mail). Nigel Kerkhove is de contactpersoon van KV Oostende voor vragen of klachten omtrent jouw privacy. Hij/zij is te bereiken via volgend e-mailadres [email protected](link sends e-mail).
KV Oostende heeft als doel de organisatie, de verspreiding en promotie van het voetbal in al zijn vormen. Het is haar taak om zoveel mogelijk supporters te overtuigen om als één blok achter onze ploegen te staan en ze de wedstrijden in optimale omstandigheden te laten bijwonen.

Persoonsgegevens die we verwerken

KV Oostende verwerkt jouw persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening en activiteiten als voetbalclub. Wij verzamelen gegevens die u aan ons verstrekt of meedeelt, alsook gegevens op basis van uw gebruik van één van onze toepassingen of diensten. Afhankelijk van jouw verhouding met KV Oostende verzamelen wij verschillende types van persoonsgegevens.

Wanneer je jezelf registreert als een medewerker van KV Oostende (zoals een speler, trainer, staflid, scheidsrechter, steward, vrijwilliger, enz.) zullen jouw (voor)naam, contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres, nationaliteit, geboortedatum en -plaats, pasfoto en geslacht/gender gevraagd worden. Deze informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die je met KV Oostende wenst aan te gaan. Het akkoord gaan met de verzameling en verwerking van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om je te kunnen aansluiten bij KV Oostende.

Wanneer je een account creëert op de website of in één van de toepassingen van KV Oostende (bv. Ticketing, webshop, sponsoring) moet je een e-mailadres en paswoord opgeven en vragen we accountinformatie op waaronder (voor)naam, geboortedatum, nationaliteit en geslacht. De informatie die wordt verzameld op de website of één van de toepassingen van KV Oostende zal voornamelijk afhangen van de toestemming gegeven door de gebruiker. Bijgevolg kan je deze toestemming ook altijd intrekken indien je niet langer wenst dat KV Oostende jouw gegevens verzamelt en verwerkt. Let echter op dat sommige informatie vereist is als je gebruik wil maken van bepaalde diensten en toepassingen van KV Oostende.

Naast bovenvermelde informatie gebruiken we analysetools, desgevallend van derde partijen,  om het gebruik van bepaalde diensten te meten. Deze tools kunnen informatie verzamelen om onze diensten en toepassingen te verbeteren.

Bovenop de reeds vermelde gegevens, afhankelijk van de gebruikte toepassingen of diensten kunnen we ook volgende types persoonsgegevens verzamelen:

Gebruikersgegevens, bv. je taalvoorkeur, gezinssamenstelling, vrienden die je volgt, voorkeuren die je kenbaar maakt via sociale media, acties, wedstrijden die je volgt, financiële gegevens voor betalingen, aangekochte goederen of diensten, enz.;
Locatiegegevens, bv. je locatie in en rond het stadion, vervoersmogelijkheden (openbaar vervoer of mogelijkheden tot carpoolen).

Bijzondere en of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

KV Oostende verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Gegevens over blessures en ongevallen tijdens beoefenen van jouw sportieve activiteit bij KV Oostende
KV Oostende verzamelt en verwerkt uiteraard heel wat persoonsgegevens van kinderen. Om deze reden vragen wij bij aansluiting de contactgegevens van één van de ouders of voogd op te geven met als doel de ouderlijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens van kinderen te verkrijgen.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

KV Oostende verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • De verwerking van jouw aansluiting als lid van KV Oostende;
 • De verwerking van jouw lidmaatschap van transfers, activiteiten als speler of trainer, inclusief disciplinaire beslissingen;
 • De verwerking van ongevallendossiers en verzekeringskwesties die het gevolg zijn van blessures opgelopen als voetballer;
 • Het versturen van uitnodigingen voor talentdetectiedagen, trainersopleidingen of sportieve begeleiding;
 • Om via studies, testen en statistieken de werking en ontwikkeling op te volgen;
 • Om algemene informatie over KV Oostende en haar partners en rechtstreekse communicatie over jouw wedstrijden (bv. afgelastingen of wedstrijdinformatie) te bezorgen;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienst als voetbalclub uit te kunnen voeren;
 • De verwerking van jouw registratie op de website of een toepassing van KV Oostende;
 • De voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst die je met ons bent aangegaan;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Uw gebruiksgemak op onze platformen te optimaliseren (bv. automatische login, cookies);
 • Technische problemen in onze platformen te detecteren;
 • Het gebruik in onze platformen te monitoren;
 • KV Oostende verwerkt ook persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen (bv. de veiligheid in stadions te garanderen);
 • Het publiceren van niet-gerichte foto’s op onze website of sociale kanalen (bv. sfeerfoto’s en wedstrijdbeelden);

Mits toestemming verzamelen wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doeleinden:

 • Gebruikers van onze platformen een persoonlijke ervaring te geven met gepersonaliseerde berichtgeving, al dan niet via profilering en rekening houdend met jouw interesses, voorkeuren, consumptiegedrag, gedrag op sociale media;
 • Commerciële acties van KV Oostende en zijn partners;
 • Om nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere publiciteit rond te sturen;
 • Om gerichte foto’s publiceren op onze website of sociale kanalen;

Op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgronden.

Wij zijn genoodzaakt uw persoonsgegevens te verwerken omwille van een wettelijke of contractuele verplichting en/of het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst. Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en/of kan u geen verder gebruik maken van onze diensten. Bepaalde verwerkingen zijn gebaseerd op toestemming. Desgevallend wordt de mogelijkheid voorzien de toestemming in te trekken. Tenslotte kan de verwerking noodzakelijk zijn voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van KV Oostende. Wanneer wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben, wegen wij dit steeds af tegen jouw recht op privacy.

Geautomatiseerde besluitvorming

[KV Oostende maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.]

OF

[Op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens, wordt een volledig geautomatiseerde beoordeling gemaakt met betrekking tot het aangaan en in stand houden van een klantenrelatie.

De elementen die aan de basis liggen van deze beoordeling zijn (bijvoorbeeld) de reeds bestaande contacten, de betalingsgegevens, de termijnen van betaling, het volume van de bestellingen.

U heeft het recht uw standpunt m.b.t. deze beoordeling naar voor te brengen. Indien U het wenst, kan zowel de beslissing als uw standpunt besproken worden.]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KV Oostende bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Bewaartermijnen kunnen echter per doel verschillen. Zo maken wij een duidelijk onderscheid in contactgegevens, sportieve gegevens, medische gegevens, disciplinaire gegevens of gebruikersgedrag. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens geanonimiseerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen jouw persoonsgegevens voor zover als nodig voor de uitvoering van de dienstverlening.

Wij trachten jouw persoonsgegevens te anonimiseren wanneer we deze delen met externe partijen. Dit door voldoende persoonsgegevens te aggregeren (bv. statistisch onderzoek) of bepaalde delen van persoonsgegevens weg te laten zodat de informatie niet langer geassocieerd kan worden met een persoon.

KV Oostende verkoopt jouw gegevens niet aan derden noch geven wij die door aan derden zonder jouw toestemming, tenzij:

 • Aan de KBVB en de Pro League;
 • Er een wettelijke verplichting is;
 • Indien nodig voor onze dienstverlening of ingeval van gerechtvaardigd belang, (bv. bij de verkoop van tickets) waarbij jouw fundamenteel recht op privacy steeds zal worden afgewogen;
 • Mits jouw toelating kunnen wij jouw gegevens delen met onze partners voor commerciële acties;
 • Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens (bv. FIFA of UEFA), beschermen wij je gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

Wanneer we persoonsgegevens daadwerkelijk delen met derden worden steeds voldoende (technische) maatregelen genomen zodat de beveiliging van jouw gegevens zo goed als mogelijk gegarandeerd is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KV Oostende gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor de da website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via deze instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KV Oostende en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected](link sends e-mail), vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en niet later dan binnen 30 dagen, op jouw verzoek. KV Oostende wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KV Oostende neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [email protected].

NEEM CONTACT OP
VOLG KVO OP SOCIAL MEDIA
nl_NL