DISCLAIMER

DISCLAIMER

Alle rechten waaronder de auteursrechten op al het materiaal op “KV Oostende – officiële website” (alle pagina’s vallend binnen het domein www.kvoostende.be en het domein www.kvo.be) berusten bij de KV Oostende NV. Alle rechten van clubnamen en -logo’s berusten bij de respectievelijke eigenaars. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KV Oostende informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden. Neem dus eerst even contact op via [email protected](link sends e-mail)

Linken en refereren naar “KV Oostende – officiële website” mag wel. Het liefst met de URL http://www.kvoostende.be of met de URL https://kvo.be

Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u de KV Oostende NV een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren in alle uitgaven van de KV Oostende NV om dat materiaal niet te plaatsen of in te korten), zonder dat dan enige tegenprestatie verschuldigd is.

De KV Oostende NV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van en publicatie van vrijwillige bijdragen.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie, bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. KV Oostende NV aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid. Ondanks het feit dat KV Oostende NV zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan KV Oostende NV niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
KV Oostende NV beheert en onderhoudt deze website vanuit België en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.
KV Oostende NV kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijk materiaal is door KV Oostende NV niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. KV Oostende NV wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico. KV Oostende aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

KV Oostende NV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt KV Oostende NV geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan KV Oostende NV wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van KV Oostende.

Wijzigingen

KV Oostende NV behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

 

ONLINE VERKOOPSVOORWAARDEN

KV Oostende NV, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Leopold van Tyghemlaan 62, met ondernemingsnummer 0895.938.619 (hierna “KVO”, “wij” of “ons”).

1. Algemeen

1.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze Online Verkoopsvoorwaarden (hierna genoemd de “verkoopsvoorwaarden” of “voorwaarden”) van toepassing op en maken zij integraal deel uit van alle online aanbiedingen, bestellingen en verkoopovereenkomsten die via de websites, mobiele applicaties, webshops, ticketshops, software en andere online producten en diensten van KVO (de “Online Diensten”) worden gedaan of tot stand komen, met uitsluiting van de eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden van de klant.

1.2 KVO behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Alle wijzigingen zullen online gepubliceerd worden. Door verder gebruik te maken van de Online Diensten nadat de gewijzigde voorwaarden online gepubliceerd werden, zult u geacht worden stilzwijgend te hebben ingestemd met de gewijzigde voorwaarden.

2. Bestelling

2.1 De presentatie van producten en diensten via de Online Diensten is slechts een vrijblijvende uitnodiging om bij KVO producten of diensten te bestellen. Door het plaatsen van uw bestelling doet u een bindend aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst. KVO zal pas gebonden zijn en de verkoopovereenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling door KVO schriftelijk bevestigd en aanvaard werd. KVO behoudt zich het recht voor een bestelling al dan niet te aanvaarden.

2.2 Door een bestelling te plaatsen via de Online Diensten gaat u uitdrukkelijk akkoord met de verkoopsvoorwaarden zoals deze op het ogenblik van het plaatsen van uw bestelling door KVO gepubliceerd zijn en, voor wat de webshop betreft, met de verkoopsvoorwaarden van eventuele derde partijen waarmee KVO samenwerkt. U bent als enige verantwoordelijk voor het lezen van de toepasselijke verkoopsvoorwaarden voor u uw bestelling plaatst.

2.3 Nadat u uw bestelling geplaatst hebt en deze door KVO bevestigd werd, zult een uitnodiging tot betaling van de prijs van uw bestelling ontvangen.

2.4 Nadat KVO uw betaling heeft ontvangen, zal uw bestelling worden afgerond en afgeleverd op de door u gekozen leveringswijze waarvan eventuele bijkomende kosten voor levering u voorafgaandelijk zullen worden meegedeeld.

2.5 Als u na plaatsing van uw bestelling ontdekt dat u een fout heeft gemaakt bij uw bestelling, gelieve dan onmiddellijk per e-mail contact op te nemen met [email protected](link sends e-mail) of [email protected](link sends e-mail).

3. Betaling

3.1 Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, zonder korting, tenzij anders vermeld op de factuur. Er mogen geen afhoudingen noch compensaties gebeuren op de gefactureerde bedragen.

3.2 Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag zal, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een intrest verschuldigd zijn aan 12% per jaar. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal bovendien van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling ten titel van forfaitaire schadevergoeding en onverminderd de conventionele intrest, een bedrag aangerekend worden van 10% op het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 40,00 euro, onverminderd de gebeurlijke kosten van bijstand van een advocaat.

3.3 KVO behoudt zich uitdrukkelijk het eigendomsrecht op de geleverde producten voor tot aan de volledige betaling van de prijs, interesten en kosten. Tot zolang kan de klant de goederen niet vervreemden of er op enige wijze over beschikken en/of er wijzigingen aan doorvoeren. Ingeval van niet-tijdige betaling zullen wij het recht hebben de goederen terug op te halen bij de klant op zijn risico en kosten, zonder dat een gerechtelijke tussenkomst nodig is. Onverminderd het eigendomsvoorbehoud, gaan alle risico’s met betrekking tot de geleverde goederen reeds over op de klant op het moment van de levering.

4. Levering

4.1 Na ontvangst van uw betaling zijn wij verplicht de door u bestelde producten aan u te leveren, behalve indien de toepasselijke wetgeving en reglementering, zoals onder meer in het kader van de veiligheid van voetbalwedstrijden, ons ertoe zou verplichten uw bestelling te weigeren of te annuleren of ons zou verbieden de door u bestelde producten aan u af te leveren.

4.2 We doen ons best om de producten te leveren op het leveringsadres dat u heeft opgegeven bij uw bestelling binnen de door ons op het moment van bestelling aangegeven ingeschatte leveringstermijn. De aangegeven leveringstermijn is echter niet bindend en KVO kan op geen enkele manier aansprakelijk gehouden worden voor enig verlies, schade, onkosten of uitgaven die voortvloeien uit een late levering.

4.3 U gaat ermee akkoord de producten te controleren op gebreken, tekortkomingen of zichtbare schade op het moment van de levering en in ieder geval vooraleer over te gaan tot de ondertekening van het ontvangstbewijs dat u gevraagd kan worden te ondertekenen. U dient een bewijs van ontvangst van het geleverde product te bewaren voor eventuele toekomstige geschillen hieromtrent.

4.4 Gelieve er rekening mee te houden dat het voor ons onmogelijk kan zijn om op bepaalde locaties te leveren. Als dat het geval is, zullen we u informeren via de contactgegevens die u ons aanlevert bij de plaatsing van uw bestelling. We zullen de nodige stappen nemen om uw bestelling gratis te annuleren of te zorgen voor levering op een alternatief adres. We leveren uitsluitend in België. We leveren in onze standaardverpakking. Wij behouden ons het recht voor om al dan niet in te gaan op speciale verpakkingswensen die door u kenbaar worden gemaakt en de daaraan verbonden extra kosten aan u door te rekenen.

4.5 Alle met het product verbonden risico’s zullen op u overgaan op het moment van de levering, behalve wanneer de levering uitgesteld moet worden omwille van een tekortkoming aan uw verplichtingen, in welk geval het risico op u over zal gaan op de datum dat de levering zou hebben plaatsgevonden indien u niet aan uw verplichtingen was tekortgekomen. Zodra het risico op u is overgegaan, wijst KVO alle aansprakelijkheid af in geval van verlies, vernieling of andere beschadiging van het product. U dient voorzichtig te zijn bij openen van het product zodat u het niet beschadigt, vooral bij gebruik van scherpe voorwerpen.

4.6 U verbindt zich ertoe het product op passende wijze in ontvangst te nemen op de datum en het tijdstip die door KVO redelijkerwijs aan u meegedeeld werden. Wanneer u het bestelde product niet op de afgesproken datum en het afgesproken tijdstip in ontvangst kunt nemen of kunt komen afhalen, kunnen we een kennisgeving voor u achterlaten waarop instructies staan over een tweede leveringspoging of afhalen bij de transportonderneming. Wanneer levering of afhalen vertraagd wordt door uw onredelijke weigering om de levering in ontvangst te nemen of als u de levering of afhaling bij de transportonderneming niet aanvaardt, kunnen we (zonder afbreuk te doen aan elk ander recht of andere maatregel waarover we beschikken) één of beide van de volgende stappen ondernemen: (i) u billijke opslagkosten en andere door ons gemaakte redelijke kosten in rekening brengen; of (ii) het product onbeschikbaar maken voor levering of afhalen en u laten weten dat we de desbetreffende overeenkomst onmiddellijk annuleren. We betalen in dat geval u of uw financiële instelling elk bedrag terug dat reeds door u aan ons betaald werd in het kader van de desbetreffende overeenkomst, waarbij de door ons gemaakte redelijke administratiekosten (inclusief de kosten voor de poging tot levering en daaropvolgende retourzending van het product, evenals alle andere opslagkosten) in mindering worden gebracht.

4.7 Het is uw verantwoordelijkheid u ervan te verzekeren dat de producten voldoen en tegemoetkomen aan uw behoeften en persoonlijke wensen. We garanderen op geen enkele manier dat de producten aan uw persoonlijke wensen zullen voldoen of geschikt zijn voor een bepaald specifiek gebruik of doel. U erkent uitdrukkelijk dat de producten standaard zijn en niet op maat gemaakt om aan uw individuele, persoonlijke wensen tegemoet te kunnen komen.

5. Annulering en ontbinding

5.1 KVO behoudt zich het recht voor een bestelling te annuleren en een overeenkomst te ontbinden indien het product om welke reden dan ook niet beschikbaar is of indien de toepasselijke wetgeving en reglementering, zoals onder meer in het kader van de veiligheid van voetbalwedstrijden, ons daartoe machtigt of verplicht. We zullen in dat geval onmiddellijk contact met u opnemen en elk bedrag dat u reeds had betaald, terugbetalen binnen de 30 dagen volgend op de kennisgeving van annulering van uw bestelling. We zullen alle door u overgemaakte bedragen terugbetalen met gebruikmaking van dezelfde betalingsmethode als die u heeft gebruikt om voor het product te betalen.

6. Recht tot herroeping

6.1 Onder voorbehoud van specifieke bepalingen en van de hieronder vermelde uitzonderingen, heeft u als consument het recht om aan KVO schriftelijk mee te delen dat u afziet van iedere aankoop die u via de Online Diensten gedaan hebt, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of – ingeval u een dienstenovereenkomst gesloten heeft – binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

6.2 U kunt gebruik maken van het herroepingsformulier dat in voorkomend geval bijgevoegd wordt bij levering van de aankoop, of u kan hiertoe zelf een andere ondubbelzinnige verklaring afgeven waarin u verklaart de overeenkomst te herroepen, of u kan hiervoor gebruik maken van het “modelformulier voor herroeping” dat u kan vinden op de website van de FOD Economie. Bent u eenmaal in het bezit van het product, dan bent u verplicht dit te bewaren en er op gepaste wijze voor te zorgen. Het product dient ons in originele staat te worden teruggestuurd.

6.3 U kunt evenwel geen herroepingsrecht uitoefenen voor:

(i) wedstrijdtickets en tickets die toegang geven tot een evenement;

(ii) de levering van producten die volgens uw specificaties gemaakt zijn (gepersonaliseerde en/of op maat ontworpen items zoals bijv. kleding met een gepersonaliseerde naam) of van producten die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

(iii) de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

(iv) de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

(v) de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

(vi) de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

(vii) de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

(viii) overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

(ix) de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

(x) de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming;

U erkent dat u uw herroepingsrecht in bovenvermelde gevallen verliest.

6.4 Als u of wij de bestelling rechtsgeldig geannuleerd of herroepen hebben, zullen we zo snel mogelijk elke door u of door uw financiële instelling al aan ons gedane betaling voor de bestelling van het product terugbetalen, en in elk geval binnen 30 dagen volgend op uw annulering of herroeping. In het geval een product is verkregen met een cadeaucheque of kortingsactiebonnen, dan behouden we ons het recht voor alle bedragen volgend op uw herroeping terug te betalen bij retourontvangst van de producten door uw rekening te crediteren met het bedrag van uw bestelling.

7. Specifieke voorwaarden voor de online-bestelling en/of aankoop van tickets

7.1 Tickets worden in geen geval terugbetaald of omgewisseld, uitgezonderd bij afgelasting of verplaatsing van de wedstrijd of het evenement, tenzij deze het gevolg is van overmacht. Voor tickets bestaat er geen herroepingsrecht of recht van afstand. Bestelling en/of aankoop en/of bezit van een ticket laat het recht van KVO onverlet om de toegang tot het stadion te weigeren om welke reden dan ook (bijvoorbeeld ingeval van stadionverbod of indien het ticket niet via een officieel verkoopkanaal werd aangekocht). KVO kan in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of gevolgen voortvloeiende uit maatregelen betreffende wedstrijden die zijn opgelegd door derden, zoals maatregelen van overheidswege, maatregelen opgelegd door voetbalinstanties en –organen, door openbare orde etc.

7.2 De geregistreerde koper, de overdrager en de houder van het toegangsbewijs zijn hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de schade die deze laatste veroorzaakt op de plaatsen waartoe het toegang verleent. Behoudens de gevallen van wettelijke, objectieve aansprakelijkheid kan KVO niet (burgerlijk) verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen in het stadion. De drager van het toegangsbewijs verbindt zich ertoe zich te gedragen naar de regels van het reglement van inwendige orde zoals dit is aangebracht aan de ingang van het stadion.

7.3 Overeenkomstig de wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen van 30 juli 2013, is ten stelligste verboden: (i) de regelmatige doorverkoop van tickets, (ii) de voorstelling met het oog op regelmatige doorverkoop en de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een regelmatige doorverkoop, (iii) de occasionele doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs, (iv) de voorstelling met het oog op occasionele doorverkoop en de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een occasionele doorverkoop indien het gaat om een doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs, (v) de doorverkoop voor de start van de oorspronkelijke verkoop, (vi) de verkoop van een bevoorrecht of promotioneel toegangsbewijs waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest. De voorstelling met het oog op doorverkoop en de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een doorverkoop, zijn eveneens verboden voor de verkoop van een bevoorrecht toegangsbewijs, alsook van een promotioneel toegangsbewijs, waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest. Overtredingen zijn onderworpen aan sancties.

8. Defecte Producten

8.1 We garanderen dat het product onbeschadigd en in de bestelde hoeveelheden wordt geleverd en dat het product voldoet aan de laatste door de fabrikant gepubliceerde instructies, zoals die vermeld staan op de Online Diensten of in onze omschrijving van het product op het moment van uw bestelling.

8.2 Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik volgens de voorschriften, zoals die vermeld staan op onze Online Diensten of in onze omschrijving van het product als zodanig. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat u de producten uitsluitend volgens deze instructies gebruikt.

8.3 We doen ons uiterste best om de producten in perfecte staat te leveren. Wanneer u ons echter aangeeft dat de producten defect zijn, gaat u ermee akkoord de producten in hun huidige toestand te bewaren zodat we deze binnen een redelijke termijn kunnen inspecteren. Om u een oplossing te kunnen bieden voor een defect product, kunnen we uw hulp en snelle mededeling van bepaalde informatie betreffende het product nodig hebben. Als u wilt dat we het product repareren, vervangen of terugbetalen wanneer het product niet voldoet, en we constateren dat het product (i) verkeerd gebruikt, misbruikt, verwaarloosd, incorrect of inadequaat verzorgd, niet verzorgd, beschadigd of abnormaal gebruikt is, of (ii) betrokken was bij een ongeval of beschadigd werd door een incorrecte poging het te veranderen of te repareren; of (iii) gebruikt werd in strijd met onze instructies voor het product of die van de fabrikant; of (iv) aangetast is door normale slijtage, na levering door ons, dan kunnen we naar eigen goeddunken beslissen het product niet te repareren, te vervangen of u terug te betalen en/of kunnen we eisen dat u alle redelijke vervoers- en servicekosten betaalt op basis van onze huidige standaardtarieven en kunnen we dit in rekening brengen middels de betalingsgegevens die u ons heeft doorgegeven bij plaatsing van uw bestelling. We zijn, in zoverre wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor enig verlies, aansprakelijkheid, kosten, waarde, onkosten of uitgaven die hieruit voortvloeien.

9. Gebruik van cadeaucheques en kortingsactiebonnen

9.1 We zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of onleesbaarheid van kortingsactiebonnen of cadeaucheques.

10. Beperking van aansprakelijkheid

10.1 KVO besteedt veel aandacht aan de informatie die via de Online Diensten verstrekt wordt, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie die wordt verstrekt via of met betrekking tot de Online Diensten is van algemene aard, is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. KVO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie en/of gebruik van documenten of die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de Online Diensten.

10.2 KVO geeft geen enkele garantie met betrekking tot de goede werking van de Online Diensten en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Online Diensten of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Online Diensten.

10.3 KVO kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van de Online Diensten, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks naar andere websites, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

10.4 De Online Diensten kunnen hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. KVO verklaart uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of pagina’s en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

10.5 KVO verbindt zich ertoe bij de uitvoering van zijn verplichtingen onder deze verkoopsvoorwaarden met redelijke zorg en vaardigheid uit te voeren. Er rust op KVO echter geen enkele resultaatsverbintenis.

10.6 Ongeacht de aard van het schadegeval of de vordering kan KVO in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot (i) verlies van omzet; (ii) verlies van feitelijke of te verwachten winst; (iii) verlies van contracten; (iv) verlies van gebruik van geld; (v) verlies van verwacht spaargeld; (vi) verlies van activiteiten; (vii) verlies van productieve tijd; (viii) verlies van kansen; (ix) verlies van goodwill; (x) verlies van reputatie; of (xi) verlies van, schade aan of corruptie van data, in ieder geval ongeacht of dergelijke schade te voorzien, bekend, te verwachten of in een andere vorm is.

10.7 De aansprakelijkheid van KVO met betrekking tot de Online Diensten is in elk geval steeds beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de Online Diensten, en dit naar keuze van KVO.

10.8 De totale aansprakelijkheid van KVO steeds beperkt zijn tot het bedrag van de prijs die door de klant aan KVO werd betaald voor de Online Diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval, met een maximum van 100,00 euro per schadegeval.

10.9 Deze hierboven vermelde beperkingen van de aansprakelijkheid van KVO zijn zowel van toepassing op elke uitdrukkelijk in deze voorwaarden voorziene aansprakelijkheid, als op alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit de ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van enige andere clausule in deze voorwaarden.

11. Garantie en klachtenmanagement

11.1 We zullen onze verplichtingen overeenkomstig deze voorwaarden met zorg en bekwaamheid uitvoeren. We hechten veel waarde aan de tevredenheid van onze klanten. Klachten of betwistingen dienen op straffe van nietigheid en verval te geschieden binnen de acht dagen na het feit of voorval waarover de klacht of betwisting handelt en dit bij een ter post aangetekend schrijven.

12. Overmacht

12.1 KVO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van een overeenkomst die toe te schrijven is aan een externe oorzaak waarover KVO geen controle heeft, met inbegrip van maar niet beperkt tot, alle vormen van overmacht, acties van derden (inclusief maar niet beperkt tot hackers, leveranciers, overheid, quasi-autonome non-gouvernementele overheden, supranationale, federale, gewestelijke, provinciale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden, militaire operaties, nationale rampen, terrorisme, terreurdreigingen, piraterij, arrestaties, dwang uitgeoefend door een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, extreme weersomstandigheden, aardbevingen, natuurrampen, ongevallen, mechanisch defecten, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen (met inbegrip van falen van elektriciteit, telecommunicatie of internet), gebrek aan of onmogelijkheid om bevoorraad te worden met materiaal, uitrusting en/of transport, ongeacht het feit dat de omstandigheden in kwestie konden worden voorzien.

12.2 Zowel KVO als de klant zal gerechtigd zijn de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij in het geval de overmacht langer aanhoudt dan 2 werkdagen, in welk geval geen van de partijen aansprakelijk zullen worden gehouden jegens de andere partij in verband met een dergelijke ontbinding (behalve dan voor terugbetaling van een product dat al door de klant werd betaald en dat niet werd geleverd).

12.3 Wanneer KVO verplichtingen is aangegaan om identieke of gelijkwaardige producten te leveren aan meerdere klanten en door overmacht verhinderd wordt zijn verplichtingen ten aanzien van alle betrokken partijen volledig na te komen, zal KVO het recht hebben autonoom te bepalen welke overeenkomsten in welke mate zullen worden uitgevoerd.

13. Kennisgevingen

13.1 Iedere kennisgeving krachtens een contract dient schriftelijk te gebeuren en kan persoonlijk afgeleverd worden of via een gefrankeerde of aangetekende brief met ontvangstbevestiging of per e-mail geadresseerd worden aan de relevante partij op het laatst bekende adres of e-mailadres van de andere partij. Iedere kennisgeving per post wordt geacht te zijn ontvangen twee werkdagen nadat die werd gepost, als het adres van de ontvanger in België is. Een kennisgeving per e-mail wordt geacht te zijn ontvangen wanneer de e-mail aantoonbaar is binnengekomen op de server van de ontvanger. Als bewijs daarvan volstaat het dat de brief of e-mail correct was geadresseerd en, in het voorkomende geval, correct was gefrankeerd of verzonden als aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

14. Finale bepalingen

14.1 Falen of vertraging bij uitoefening door u of ons van enig recht krachtens deze voorwaarden of een contract zal niet worden beschouwd als een verklaring van afzien van dat recht, en zal niet van invloed zijn op elke andere of verdere gebeurtenis of afbreuk doen aan enig recht of rechtsmiddel met betrekking daartoe of op een of andere wijze onze of uw rechten krachtens deze voorwaarden of een contract aantasten of wijzigen.

14.2 Indien een clausule in deze voorwaarden of een overeenkomst ongeldig of niet uitvoerbaar worden of worden verklaard, dan zal die ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van enige andere gehele of gedeeltelijke clausule van in deze voorwaarden.

14.3 Het is de klant niet toegestaan enige overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of enig recht of verplichting daaronder geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde partij zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van KVO.

14.4 Niets in deze voorwaarden of in een overeenkomst kan leiden tot het creëren van een partnerschap, een agentschap of een relatie van werkgever en werknemer tussen u en ons of als zodanig worden beschouwd.

14.5 Geen enkele persoon die geen partij is bij deze voorwaarden of bij een contract kan hierdoor rechten verkrijgen of recht doen gelden op enige bepaling in deze voorwaarden, zelfs niet als die persoon afgaat op een dergelijke bepaling of aan een van beide partijen heeft aangegeven in te stemmen met enige bepaling in deze voorwaarden of een contract.

14.6 Het verzamelen en/of verzenden en/of produceren en/of verspreiden van informatie of gegevens met betrekking tot wedstrijdontwikkelingen, gedragingen of enige andere factor in de wedstrijd, of enige vorm van opname van audio-, video- of audiovisueel materiaal in een wedstrijd (hetzij door gebruik van elektronische apparaten of andere) voor enige vorm van wedden, gokken of commerciële activiteiten die niet vooraf zijn goedgekeurd of voor andere doeleinden die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, is ten strengste verboden in het Stadion, behalve waar uitdrukkelijke toestemming of toestemming is verleend door de Pro League en de Club. Mobiele telefoons mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijk, privégebruik. Bij overtreding van deze algemene voorwaarden kan aan bezoekers de toegang tot het Stadion worden geweigerd of kunnen bezoekers worden verwijderd uit het Stadion.

15. Algemene Voorwaarden & Privacybeleid

15.1 De bepalingen van onze Algemene Voorwaarden en van ons Privacybeleid maken integraal deel uit van deze Verkoopsvoorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen hebben de bepalingen van deze Online Verkoopsvoorwaarden voorrang.

15.2 Een gedrukte versie van deze Online Verkoopsvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing en bericht, zal aanvaard worden in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Online Verkoopsvoorwaarden, het Privacybeleid en de Algemene Voorwaarden, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden.

16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Alle overeenkomsten waarop huidige voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Belgisch recht.

16.2 Voor alle geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot deze voorwaarden of de Online Diensten waarop zij van toepassing zijn, zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van KV Oostende NV exclusief bevoegd.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN CASHLESS PAYMENT SYSTEM

KV Oostende NV, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Leopold van Tyghemlaan 62, met ondernemingsnummer 0895.938.619 (hierna “KVO”, “wij” of “ons”).

Deze algemene voorwaarden beheren de hierin vermelde contractuele relatie die de partijen, zoals hierin vermeld (bezoeker Versluys Arena/gebruiker consumptiekaart enerzijds en KVO anderzijds) overeengekomen zijn.

Algemeen

1. Iedere bezoeker van de Versluys-Arena kan betalen voor zijn consumpties of voor zijn aankopen in de fanshop met een consumptiekaart die onder beheer van KVO wordt uitgegeven. Voor de abonnees beschikt de abonnementskaart over dezelfde functionaliteit als een consumptiekaart.

2. Deze kaarten zijn uitgerust met digitale technologie die “cashless payment” (betaling zonder cash geld boven te halen) mogelijk maakt. Deze technologie werkt via een digitale chip.

3. Deze consumptiekaarten of abonnementskaarten kunnen opgeladen worden (“top up”) met een voor consumptie bestemd bedrag op verkooppunten in het stadion, aan het secretariaat, via de website of via een app die met dat doel is ontwikkeld.

4. Door een online top-up transactie via de website of via de app of in de Versluys-Arena (secretariaat of verkooppunt) aanvaardt de bezoeker de algemene voorwaarden die in dit hoofdstuk gespecifieerd worden.

Beschrijving van het oplaadproces via de website of via de app

5. Om gebruik te maken van de mogelijkheid om de consumptiekaarten op te laden via de website of via de app moet er een account aangemaakt worden via de website of via de app. Naast een aantal persoonlijke data (naam, geboortedatum, adres, nationaliteit, taalkeuze, geslacht, IBAN-nummer, BTW-nummer), moet er een geldig email adres en een paswoord opgegeven worden.

Na de aanmaak van de account zal er een verificatie-email verstuurd worden naar het opgegeven email-adres. Door op de link in die verificatie-email te klikken, zal de account geactiveerd worden.

Eénmaal geactiveerd zal men in zijn persoonlijke account op elk moment kunnen inloggen via het opgegeven email-adres en paswoord.

Na ingelogd te zijn, kan men de consumptiekaart opladen door via het tabblad “kaart opladen” het kaartnummer en het gewenste bedrag in te geven. Na ingave van deze gegevens zal met verzocht worden te betalen via een zelf gekozen betaalmethode. De betaalservice wordt verzorgd door derde partijen.

6. Men is ten allen tijde persoonlijk aansprakelijk voor alle activiteit die plaatsvindt onder de geactiveerde account. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van de inloggegevens.

7. Een account kan slechts toebehoren aan één individuele persoon. Het is niet toegelaten om een account te delen met meerdere personen. Elke schade of verlies die uit oneigenlijk gebruik voortvloeit is voor rekening van de accounthouder.

8. Een account kan slechts toebehoren aan een bestaande fysieke persoon of een rechtspersoon. Accounts geregistreerd door “bots” zijn niet toegelaten.

9. Via de website of de app zal men, als men inlogt op zijn account, geld op de consumptiekaart kunnen opladen of bijladen. Als men dit doet zal men een betaalmethode moeten kiezen. Afhankelijk van de keuze van betaalmethode, zal men moeten instemmen met de voorwaarden die gesteld worden door de leverancier van de betaalmethode.

Gebruik van de consumptiekaart

10. Geld dat op de consumptiekaart geladen wordt kan onbeperkt in de tijd gebruikt worden, op voorwaarde evenwel dat de consumptiekaart niet gescheurd, gekraakt, beschadigd of onleesbaar is. Bij het afleveren van de consumptiekaart wordt gecontroleerd of deze werkt. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker om zijn consumptiekaart onbeschadigd en in goed functionerende staat te houdend en indien nodig tijdig een nieuwe kaart aan te vragen. KVO kan geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van geld door al dan niet vrijwillige beschadiging of onleesbaarheid van de consumptiekaart.

11. De bezoeker is ten allen tijde verantwoordelijk voor het voldoende veilig bewaren van zijn consumptiekaart waarop geld geladen is. KVO kan niet aansprakelijk gesteld worden bij diefstal of verlies. Indien zich een situatie van diefstal of verlies voordoet kan de kaart op eenvoudig verzoek gedeactiveerd worden bij het Service Point/Infopunt in het stadion.

De gebruiker dient zich ten volle bewust te zijn van het feit dat een geladen consumptiekaart het equivalent is van cash geld. Wie de kaart bezit, wordt vermoed de eigenaar te zijn en kan betalingen doen.

Terugstorting van geld van de consumptiekaart

12. Geld dat op de consumptiekaart geladen wordt kan onder geen beding teruggestort worden.

Aansprakelijkheid

13. Door deze algemene voorwaarden te aanvaarden verklaart men dat men ten volle kennis heeft van en akkoord is dat KVO niet kan aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte geleden schade of verlies van winst, verlies van data of andere immateriële zaken die het gevolg is van:

–        Technische storingen, onderbrekingen, defecten in het elektronisch dataverkeer bij het opladen van de kaart via de website of de app

–        Besmetting met virussen die ontstaan door bezoek aan de website of de app, ondanks alle pogingen om dit te vermijden.

–        Vergissingen of nalatigheid bij personeel die belast is met het opladen van de consumptiekaarten

–        Vervalsingen of manipulaties van data door hackers of eenieder die zich onrechtmatig toegang verschaft tot de data die het cashless payment system ondersteunen

–        De onmogelijkheid om de cashless payment service te gebruiken

Problemen en ontevredenheden

14. Bij problemen of ontevredenheden omtrent de werking van het cashless payment system kan de bezoeker zich tijdens de wedstrijden wenden tot het Service Point/Infopunt dat zich in het stadion bevindt. Er kan ook een email gestuurd worden naar het volgende email-adres [email protected](link sends e-mail). Klachten zullen slechts behandeld worden indien ze door de indiener voldoende gedocumenteerd zijn en onderbouwd zijn met voldoende bewijsmateriaal. KVO behoudt zich het recht voor om een klacht als onontvankelijk te beschouwen indien aan deze voorwaarden niet voldaan is. Problemen omtrent transacties moeten zo spoedig mogelijk gemeld worden. KVO behoudt zich het recht voor om een klacht als onontvankelijk te beschouwen, indien deze een transactie betreft van langer dan 3 maanden geleden.

Privacy Statement

15. Door een top-up online (via de website of via de app) geeft u toestemming aan KVO om een aantal persoonlijke te data te verwerken, meer bepaald : naam, taalkeuze, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, adres, email, IBAN en BTW-nummer (bij ondernemingen). Onder verwerken moet worden verstaan : (re)produceren, distribueren, publiek mededelen, bewerken, verwijderen, synchroniseren met andere informatie en in de meest algemene zin gebruiken. Deze verwerking moet KVO toelaten het cashless payment systeem efficiënt te laten verlopen en om marktanalyse te doen, statistieken te genereren, data omtrent de transacties te verzamelen en haar diensten in het algemeen te verbeteren.

Het verzamelen van deze data is een vereiste voor het leveren van de service die het voorwerp uitmaakt van deze overeenkomst. Zonder deze data is het niet mogelijk om een persoonlijke account te creëren en/of via deze persoonlijke account de persoonlijke consumptiekaart op te laden of bij te laden.

KVO zal uw persoonlijke data niet communiceren aan derden, tenzij dit vereist zou zijn door de wet, of door een administratieve of gerechtelijke beslissing, in welk geval de data zullen gecommuniceerd worden aan de wettelijke, administratieve of gerechtelijke instantie of tenzij dit nodig zou zijn in het kader van het opbouwen en/of instant houden van de informatica-infrastructuur en het software framework dat nodig is om een efficiënte werking van het cashless payment systeem te garanderen, in welk geval de data zullen gecommuniceerd worden aan derde partijen waar KVO mee samenwerkt en die een privacy statement ondertekend hebben.

U hebt altijd het recht om up persoonlijke data op te vragen en te corrigeren en om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens (in welk geval de cashless payment service kan stopgezet worden). Indien u dit recht wil uitoefenen kan dit bij aangetekende brief aan het adres van KVO NV.

Cookies

16. Door van deze dienst gebruik te maken geeft u uw akkoord voor het plaatsen en het gebruik van cookies op onze website en op onze app. Deze cookies worden gebruikt om de website of de app goed te laten werken, zodat je ingelogd kunt blijven bijvoorbeeld. Onze website en onze app maakt eveneens gebruik van cookies die niet strikt noodzakelijk zijn, maar wel nuttig. Deze cookies maken het mogelijk gegevens te verzamelen buiten onze website of app.

Informatie van derden

17. De Online Diensten kunnen informatie en gegevens van derden bevatten, bijvoorbeeld informatie van sponsors, partners en leveranciers en andere gebruikers, met inbegrip van links en andere verwijzingen naar websites, sociale media en andere online diensten van derden. KVO controleert echter niet de inhoud van de websites, sociale media en andere online diensten van derden, en KVO is daartoe ook niet verplicht, en kan in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites, sociale media en andere online diensten van derden. Bovendien impliceert een verwijzing naar of de opname van informatie en gegevens van derden ook niet dat KVO akkoord gaat met zulke inhoud.

Intellectuele Eigendom

18. De Online Diensten kunnen informatie, gegevens, afbeeldingen, werken, data, teksten, videomateriaal, databanken, merken, handelsnamen, domeinnamen en andere materialen en gegevens bevatten van KVO en van derden, die door (intellectuele) (eigendoms)rechten zijn beschermd. U erkent deze rechten en u verbindt zich ertoe om geen gebruik te maken van deze materialen en gegevens op een manier die een inbreuk uitmaakt op voormelde rechten van KVO of van derden.

Indien u zelf informatie, gegevens, afbeeldingen, werken, data, teksten, videomateriaal en andere materialen en gegevens verstuurt, plaatst, publiceert, meedeelt of op enige andere manier gebruikt op of via de Online Diensten, verbindt u zich ertoe en garandeert u dat u zelf de nodige rechten daartoe hebt, dan wel de toestemming daartoe hebt bekomen van de rechthebbende(n).

Slotbepalingen

19. KVO behoudt zich het recht voor om het cashless payment system ten allen tijde stop te zetten, tijdelijk of permanent, zonder voorafgaande kennisgeving aan de kaarthouders.

NEEM CONTACT OP
VOLG KVO OP SOCIAL MEDIA
nl_NL